Centrum Medyczne Marki

Kolejna witryna WordPress

RODO

Klauzula informacyjna

(Monitoring wizyjny)

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Marki Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, ul. Kasztanowa 8, 05-270 Marki(Przychodnia); Dane kontaktowe IOD: e-mail: iod@cmmarki.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  • art. 6 ust. 1 lit. c – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
  • art. 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, którym jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
  • art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników poprzez obserwację pomieszczeń ogólnodostępnych;

Monitoringiem objęte są pomieszczenia ogólnodostępne w siedzibie Administratora, w tym korytarze i ciągi komunikacyjne. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu, zawierające dane osobowe (wizerunek), Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 14 od dnia nagrania. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, poprzez nadpis kolejnego nagrania.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Dla celów dowodowych zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi, niszczeniu i kradzieży mienia.

Dane osobowe z monitoringu mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym celu możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tzw. podmiotami przetwarzającymi. W takich przypadkach zawarte umowy gwarantują ochronę danych zgodnie z postanowieniami RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.